Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Business Club B4

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach powołuje się stowarzyszenie Business Club B4, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, będące dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem absolwentów studiów podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, Program Executive MBA, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską oraz Central Connecticut State University.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wymaga tego realizacja celów Stowarzyszenia.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

§ 5

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych niniejszym statutem, uchwalonymi regulaminami i uchwałami organów Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą BCB4, jak również – na potrzeby współpracy z podmiotami zagranicznymi, tłumaczoną wersją nazwy Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęciami, znakami graficznymi bądź innymi oznaczeniami, zatwierdzonymi uchwałą właściwego organu.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§ 8

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie członków Stowarzyszenia, jak również osób trzecich, poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy oraz budowanie struktur w dążeniu do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 9

Celami Stowarzyszenia są:

 1. tworzenie, wspieranie i promowanie inicjatyw podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych absolwentów Master of Business Administration Politechniki Wrocławskiej oraz osób trzecich,
 2. tworzenie, wspieranie i promowanie struktur wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie działań wspierających skuteczne zarządzanie i rozwój umiejętności managerskich,
 3. tworzenie i promowanie dobrych praktyk w obszarach związanych z procesami zarządzania,
 4. działania na rzecz integracji środowisk managerskich, wspieranie i rozwój kontaktu tych środowisk z uczelniami i organizacjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi ,
 5. promocja Stowarzyszenia i jego członków w środowiskach naukowych i biznesowych,
 6. działania zmierzające do podnoszenia poziomu merytorycznego, rangi i prestiżu programów Master of Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i innych uczelniach,
 7. działania na rzecz promocji i rozwoju Politechniki Wrocławskiej, Wrocławia i Dolnego Śląska,
 8. działania mające na celu zwiększanie świadomości ekonomicznej i prawnej społeczeństwa,
 9. działalność społeczna zmierzająca do promowania i wspierania działań charytatywnych i edukacyjnych,
 10. integracja środowisk absolwentów programów Master of Business Administration w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 11. współpraca z organizacjami branżowymi, zawodowymi i społecznymi.

§ 10

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. organizację i wspieranie inicjatyw organizacji cyklicznych spotkań, w tym konferencji, debat, warsztatów, wyjazdów, seminariów z przedstawicielami środowisk naukowych, biznesowych jak również przedstawicielami władz państwowych i samorządowych,
 2. podejmowanie współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o analogicznym zakresie działalności w celach integracji i wymiany wiedzy,
 3. inicjowanie projektów naukowych i biznesowych i ich koordynacja,
 4. pozyskiwanie wsparcia finansowego na realizację celów statutowych,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-zawodowymi, instytucjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 6. współdziałanie z Politechniką Wrocławską oraz innymi uczelniami w zakresie wspierania i modyfikacji programów edukacyjnych Master of Business Administration i pokrewnych,
 7. wspieranie działalności Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków w bieżącej działalności, utrzymywanie stałych kontaktów zawodowych i towarzyskich pomiędzy absolwentami programów Master of Business Administration ,
 8. przedstawianie stanowiska Stowarzyszenia na forum publicznym w sprawach wymagających zaangażowania i reakcji Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 11

Dla realizacji celów Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

§ 12

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również członków Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą w celu realizacji celów Stowarzyszenia, przy czym forma i zakres działalności gospodarczej musi pozostawać zgodna z celami Stowarzyszenia. Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na realizację celów statutowych, w tym w szczególności nie podlega podziałowi między członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 14

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, spełniające wymogi określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach, przy czym osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela i może być tylko członkiem wspierającym.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 16

    1. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła Program Executive MBA, prowadzonych przez Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu oraz Politechnikę Wrocławską, inną uczelnię, bądź inny analogiczny kurs, na potwierdzenie czego dysponuje odpowiednim dyplomem bądź zaświadczeniem, jak również złożyła pisemną deklarację członkowską i uiściła opłatę wpisową.
    2. Członkostwo zwyczajne nadaje się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętą zwykłą większością głosów. W przypadku decyzji odmownej, kandydatowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 7 dni od otrzymania decyzji Zarządu do Zgromadzenia. Uchwała tego organu jest ostateczna.
    3. Członkostwo zwyczajne uprawnia członka do:
     • wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
     • inicjowania działań służących realizacji celów Stowarzyszenia,
     • uczestniczenia w posiedzeniach organów Stowarzyszenia,
     • wglądu do dokumentacji organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia.
    4. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
     • przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
     • aktywnie współdziałać z organami Stowarzyszenia i innymi członkami w realizacji celów statutowych,
     • regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez organy Stowarzyszenia.

   § 17

     1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę, obywatelstwo i wcześniejsze członkostwo w Stowarzyszeniu, która szczególnie zasłużyła się realizacji celów Stowarzyszenia.
     2. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu.
     3. Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony od świadczeń członkowskich.

   § 18

     1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę i obywatelstwo, aprobująca cele Stowarzyszenia, która dokonała lub zobowiązała się dokonać świadczenia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego na rzecz Stowarzyszenia. Jednorazowe świadczenie może stanowić podstawę przyznania statusu członka wspierającego w wyjątkowych sytuacjach.
     2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd większością głosów, na wniosek zainteresowanego podmiotu.
     3. Członek wspierający ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony od świadczeń członkowskich.

   § 19

   Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, mogą jednak otrzymywać zwrot poniesionych kosztów i diety w przypadku wykonywania zadań poza miejscem zamieszkania. O przyznaniu zwrotu udokumentowanych kosztów decyduje Zarząd.

   § 20

     1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
      • rezygnacji z członkostwa przez zgłoszenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
      • utraty praw publicznych,
      • śmierci członka lub utraty zdolności prawnej,
      • wykluczenia członka w następujących przypadkach:
       • niepłacenia składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
       • nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia, pomimo wezwania Zarządu do zaprzestania naruszeń,
       • uchwałą Zgromadzenia podjętą co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
     2. Decyzję o ustaniu członkostwa, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 pkt. 4c powyżej, podejmuje Zarząd. Członkowi, którego dotyczy decyzja, przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Zgromadzenia, którego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
     3. Podmiot, którego członkostwo w Stowarzyszeniu ustało, może ponownie stać się członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

   ROZDZIAŁ IV

   Władze Stowarzyszenia

   § 21

     1. Władzę Stowarzyszenia sprawują:
      • Zgromadzenie (walne zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia),
      • Zarząd,
      • Komisja Rewizyjna.
     2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Zgromadzenie w tajnym głosowaniu, na czteroletnią kadencję.
     3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, poniżej minimalnej ilości członków tych organów, o których mowa w § 24 ust. 2 oraz § 25 ust. 1, przeprowadzone zostają dodatkowe wybory. W przypadku zmniejszenia ilości członków Zarządu
     4. lub Komisji Rewizyjnej, w ten sposób, że liczba pozostałych członków Zarządu wynosi co najmniej jedna osobę, a Komisji Rewizyjnej – co najmniej 3 osoby, mogą zostać przeprowadzone dodatkowe wybory. Członkowie wybrani w dodatkowych wyborach pełnią powierzone im funkcje do końca obecnej kadencji organu.
     5. Funkcji członka organu Stowarzyszenia nie można łączyć z innymi funkcjami w ramach Stowarzyszenia.
     6. Na członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać wybrana osoba niebędąca członkiem Stowarzyszenia. Osoba taka musi legitymować się rekomendacją co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, a wniosek o jej wybór na członka organu musi zostać szczegółowo uzasadniony.

   § 22

     1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
     2. Zgromadzenia odbywają się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
     3. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
     4. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej albo przynajmniej jednej czwartej ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zarządowi wniosku w tej sprawie.
     5. O terminie i miejscu Zgromadzenia Zarząd ma obowiązek powiadomić członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia, przedstawiając w treści zawiadomienia porządek obrad. Podjęcie uchwały w kwestii nie uwzględnionej w porządku obrad jest niedopuszczalne.
     6. Udział w Zgromadzeniu z prawem głosu biorą członkowie zwyczajni, a pozostali członkowie bez prawa głosu, mogą jednak przedstawić Zgromadzeniu swoje stanowiska w kwestiach będących przedmiotem uchwał.
     7. Uchwały Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku braku quorum Zgromadzenia w pierwszym terminie, ustala się kolejny termin Zgromadzenia, który nie może odbyć się wcześniej niż w ten sam dzień godzinę później. Uchwały podjęte w drugim terminie są skuteczne bez względu na liczbę obecnych.

   § 23

   Do kompetencji Zgromadzenia należy decydowanie we wszystkich sprawach, w których nie została zastrzeżona kompetencja innych organów, a w szczególności:

     1. ustalanie programu i wytycznych działalności Stowarzyszenia,
     2. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
     3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i jego organów,
     5. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla członków organów Stowarzyszenia za dany rok,
     6. ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich oraz zasad ich uiszczania,
     7. nadawanie godności członka honorowego,
     8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
     9. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka,
     10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

   § 24

     1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i kieruje całokształtem jego działalności.
     2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 – 3 członków, w tym w przypadku zarządu trzyosobowego z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Podziału funkcji członkowie Zarządu dokonują między sobą, zawiadamiając Komisję Rewizyjną o podjętych decyzjach.
     3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
     4. Do kompetencji Zarządu należy:
      • przyjmowanie nowych członków zgodnie z postanowieniami statutu,
      • ustalanie planów działalności i zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
      • nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia i określanie zasad i form jej prowadzenia w ramach obowiązujących przepisów,
      • uchwalanie budżetów i zatwierdzanie preliminarzy wydatków związanych z działalnością Stowarzyszenia,
      • prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
      • podejmowanie decyzji o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji,
      • występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia o nadanie godności członka honorowego.
     5. Stowarzyszenie wobec osób trzecich reprezentowane jest przez dwóch członków Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji.

   § 25

     1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym Przewodniczącego. Komisja wybiera Przewodniczącego spośród własnych członków.
     2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
      • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym szczególnie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
      • bieżąca kontrola przestrzegania przez Zarząd zasad gospodarności oraz przepisów prawa w dziedzinie gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
      • kontrola bilansów okresowych Stowarzyszenia, a szczególnie bilansów rocznych,
      • przedstawianie Zgromadzeniu wniosków w kwestii udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium.

   § 26

   W razie zaistnienia takiej potrzeby, Zgromadzenie uprawnione jest do powoływania dodatkowych ciał doradczych, określając zasady ich funkcjonowania i wyboru członków w formie regulaminu. Zgromadzenie może powierzyć sporządzenie regulaminu Zarządowi.

   ROZDZIAŁ V

   Majątek Stowarzyszenia

   § 27

   Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

     1. składki członkowskie,
     2. dotacje,
     3. wpływy z działalności statutowej,
     4. zyski z działalności gospodarczej,
     5. darowizny i zapisy.
     6. Wszelkie dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie przeznaczane są w całości na realizację celów statutowych.

   § 28

     1. W ramach prowadzonej działalności finansowej Stowarzyszenia zabrania się:

     2. udzielania pożyczek lub dokonywania innych świadczeń, niż określone w niniejszym statucie, jak również zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, lub pozostają z nimi w innych bliskich relacjach,
     3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na cele niezwiązane z działalnością statutową Stowarzyszenia,
     4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   ROZDZIAŁ VI

   Zmiany statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

   § 29

    1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajnie bądź nadzwyczajnie Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów, niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania.

    2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić tryb likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku.

    3. Uchwała Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku w związku z likwidacją nie może powodować jego podziału w żadnej postaci pomiędzy członków Stowarzyszenia.

    4. Zmiany statutu wchodzą w życie z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy.