Strona główna

Z inicjatywy Szkoły oraz naszych Absolwentów zarejestrowane zostało stowarzyszenie
Business Club B4 (w skrócie BCB4).

Stowarzyszenie ma na celu:

 1. tworzenie, wspieranie i promowanie inicjatyw podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych absolwentów Master of Business Administration Politechniki Wrocławskiej oraz osób trzecich,
 2. tworzenie, wspieranie i promowanie struktur wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie działań wspierających skuteczne zarządzanie i rozwój umiejętności managerskich,
 3. tworzenie i promowanie dobrych praktyk w obszarach związanych z procesami zarządzania,
 4. działania na rzecz integracji środowisk managerskich, wspieranie i rozwój kontaktu tych środowisk z uczelniami i organizacjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi,
 5. promocja Stowarzyszenia i jego członków w środowiskach naukowych i biznesowych,
 6. działania zmierzające do podnoszenia poziomu merytorycznego, rangi i prestiżu programów Master of Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i innych uczelniach,
 7. działania na rzecz promocji i rozwoju Politechniki Wrocławskiej, Wrocławia i Dolnego Śląska,
 8. działania mające na celu zwiększanie świadomości ekonomicznej i prawnej społeczeństwa,
 9. działalność społeczna zmierzająca do promowania i wspierania działań charytatywnych i edukacyjnych,
 10. integracja środowisk absolwentów programów Master of Business Administration w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 11. współpraca z organizacjami branżowymi, zawodowymi i społecznymi.

Cele są realizowane poprzez m.in.:

 • organizację i wspieranie inicjatyw organizacji cyklicznych spotkań, w tym konferencji, debat, warsztatów, wyjazdów, seminariów z przedstawicielami środowisk naukowych, biznesowych jak również przedstawicielami władz państwowych i samorządowych,
 • podejmowanie współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o analogicznym zakresie działalności w celach integracji i wymiany wiedzy,
  3) inicjowanie projektów naukowych i biznesowych i ich koordynacja,
 • pozyskiwanie wsparcia finansowego na realizację celów statutowych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-zawodowymi, instytucjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 • współdziałanie z Politechniką Wrocławską oraz innymi uczelniami w zakresie wspierania i modyfikacji programów edukacyjnych Master of Business Administration i pokrewnych,
 • wspieranie działalności Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków w bieżącej działalności, utrzymywanie stałych kontaktów zawodowych i towarzyskich pomiędzy absolwentami programów Master of Business Administration.

20 stycznia 2018 wybrany został zarząd Stowarzyszenia: Sylwester Cetera (prezes), Ilona Byra (sekretarz), Wojciech Wróbel (skarbnik), oraz komisja rewizyjna: Ewa Suchora-Natkaniec (przewodnicząca), Krzysztof Dziedzic, Bogusław Kozieł, Bożena Mielczarek, Ewa Kaucz.

Zachęcamy wszystkich Absolwentów do zapoznania się ze Statutem i do wstępowania!